ห้องเรียนแห่งอนาคต คือ นวัตกรรมทางการศึกษา
เรียนโดยระบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพในศตวรรษที่ 21
รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

เด็กทุกคนมีความเก่ง

ค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของเด็กอย่างแม่นยำ
เพื่อการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย
สร้างวิสัยทัศน์ และแรงบันดาลใจ
รายละเอียดหลักสูตร Compass ที่นี่

4.00 ก็อาจไม่ถึงดวงดาว

ท่องจำ กวดวิชา เพื่อเกรดเฉลี่ยสูงๆ ไม่พอแล้วสำหรับอนาคตที่เปลี่ยนไป
C&C คือหลักสูตรที่จะฝึกทักษะที่สำคัญต่อสาขาอาชีพในอนาคต
เป็นทักษะเพื่อความสำเร็จและผู้นำในอนาคต
รายละเอียดหลักสูตร C&C ที่นี่


การสอนแบบดั้งเดิม
ไม่สามารถสร้างคนที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อสภาพงาน และสังคมในอนาคต
Creativity-Based Learning คือระบบการสอนรูปแบบใหม่
ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งอนาคต
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่


โครงการอบรมครู CBL Train the Teacher

เปลี่ยนการสอนที่น่าเบื่อให้เป็น "การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน"
Creativity-based Learning (CBL)
การสอนที่จะสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
สร้างผู้เรียนให้คิดเป็นสื่อสารได้มีทักษะการเรียนรู้และมีความหวังต่ออนาคต
ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมอบรมได้ ที่นี่


ห้องเรียนแห่งอนาคต ไม่ใช่ความฝัน

โรงเรียน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานการศึกษาที่สนใจจัดสร้าง
ห้องเรียนแห่งอนาคต วันนี้สามารถทำได้แล้ว รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่