ห้องเรียนแห่งอนาคตคือนวัตกรรมทางการศึกษา เรียนด้วยระบบการเรียนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21 Century Skills) ซึ่งเป็นทักษะสำคัญต่อการเรียนรู้และการทำงานในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

เด็กทุกคนมีความเก่ง

ค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของเด็กอย่างแม่นยำ
เพื่อการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย
สร้างวิสัยทัศน์ และแรงบันดาลใจ
รายละเอียด Workshop Compass ที่นี่

4.00 ก็อาจไม่ถึงดวงดาว

ท่องจำกวดวิชาเพื่อเกรดเฉลี่ยสูงๆไม่พอสำหรับอนาคตที่เปลี่ยนไปหลักสูตรพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21(21 st Century Skills)ช่วยพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อสาขาอาชีพในอนาคตซึ่งเป็นทักษะเพื่อความสำเร็จและผู้นำในอนาคต
รายละเอียดหลักสูตรที่นี่

Workshop-CBL Train the Teacher

เปลี่ยนการสอนที่น่าเบื่อให้เป็น "การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน"
Creativity-based Learning (CBL)
การสอนที่จะสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
สร้างผู้เรียนให้คิดเป็นสื่อสารได้มีทักษะการเรียนรู้และมีความหวังต่ออนาคต
ดูรายละเอียดได้ ที่นี่


ห้องเรียนแห่งอนาคต ไม่ใช่ความฝัน

โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานพัฒนาบุคลากร ที่สนใจปรับการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมให้เป็นการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สามารถทำได้แล้ววันนี้ ดูรายละเอียด ที่นี่